فیله ماهی حسون کیمبال 400 گرمی

فیله ماهی حسون کیمبال 400 گرمی

برای دیدن قیمت دقیق عضو شوید
فیله ماهی حسون کیمبال 700 گرمی

فیله ماهی حسون کیمبال 700 گرمی

برای دیدن قیمت دقیق عضو شوید
فیله ماهی شوریده کیمبال 400 گرمی

فیله ماهی شوریده کیمبال 400 گرمی

برای دیدن قیمت دقیق عضو شوید
فیله ماهی شوریده کیمبال 700 گرمی

فیله ماهی شوریده کیمبال 700 گرمی

برای دیدن قیمت دقیق عضو شوید
فیله ماهی قزل آلا کیمبال 400 گرمی

فیله ماهی قزل آلا کیمبال 400 گرمی

برای دیدن قیمت دقیق عضو شوید
فیله ماهی قزل آلا کیمبال 700 گرمی

فیله ماهی قزل آلا کیمبال 700 گرمی

برای دیدن قیمت دقیق عضو شوید
میگو پلویی کیمبال 200 گرمی

میگو پلویی کیمبال 200 گرمی

برای دیدن قیمت دقیق عضو شوید
میگو پلویی کیمبال 400 گرمی

میگو پلویی کیمبال 400 گرمی

برای دیدن قیمت دقیق عضو شوید